BEGELEIDING

Contextuele begeleiding en psychotherapie: samen werken en samen zoeken: 

Het is goed om te spreken over wat jou of jullie dwars zit. Dat is het vertrekpunt om de weg te vinden naar wat ons boos maakt, naar wat ons verdrietig maakt of naar wat ons verlamt.
Met milde verwondering gaan we samen op zoek naar wat misschien nog niet kan of mag uitgesproken worden. Naar wat nog niet zichtbaar is. Naar wat we niet bewust ervaren.
We verkennen remmende patronen maar ook helende krachten. We benoemen schuld- en schaamtegevoel.
We gaan op zoek naar nieuwe inzichten, nieuwe ervaringen en naar een helend 'goed-voelen'.
We experimenteren met andere manieren van 'zien' en van 'denken'; met andere manieren van 'ervaren', met een andere manier van ons gedragen en van 'doen'. 

Bij de aanvang van ons samen-werken omschrijven we duidelijk de voorliggende hulpvraag. Dat laat ons toe om samen een persoonlijk handelingsplan (werkwijze) op te maken.
Dit plan kan later geactualiseerd worden. 
 

Samen werken en samen zoeken in relatie met anderen:

Ouders, kinderen, partners, vriendschappen, collega's kunnen veel betekenen om thuis te komen bij jezelf. Tevens zijn het, net zoals wij, ook kwetsbare mensen.
Ze kunnen zowel hulpbron al bron van zorgen zijn. Wij zoeken samen naar zinvolle begrenzing en zinvolle steun in onze relaties. We zoeken naar gepaste verbinding.
Als contextuele begeleiders besteden we aandacht aan de inzet van mensen en aan de balans tussen 'geven' en 'ontvangen' waar we dagelijks energie uit halen of ook wel eens energie bij verliezen.

Meer over contextuele begeleiding kan je hier vinden.  Onze eigen vertaling die zich weerspiegelt in het A-syst logo tref je hier aan.

Waarvoor je op ons een beroep kan doen:

Vanuit dit perspectief werken we samen aan individuele problemen, depressie, verslaving, relatieproblemen, tussen partners of tussen ouders en groter wordende kinderen (+16). Ook waar burn-out iets zegt over de relatie met onze werkomgeving gaan we samen aan de slag.

Interdisciplinaire aanpak

In principe werken we samen met uw vertrouwensarts.
We hebben ook een Meetsjeslandse 'Vormings & Intervisiegroep" opgericht die geregeld samenkomt waarvan ook drie huisartsen en één psychiater deel uitmaken. Deze groep heeft voor zijn samenkomst een accreditatieerkenning bij het RIZIV. 
Omwille van de kwaliteit van mijn hulpverlening toets ik mijn tussenkomsten geregeld af bij een erkende therapeut-supervisor. 

 

OPLEIDING

Basisopleiding:

 • Maatschappelijk werk. 
  'Katholiek Vormingscentrum voor Maatschappelijk Werk' Gent.

 

Therapeutische opleiding - langlopend

 • Contextuele therapie en hulpverlening  -  vier jaar  bij 'Leren Over Leven':
  Grondige wetenschappelijke basisopleiding gekoppeld aan langdurige praktijksupervisie, intervisie en leertherapie. 

 

Bijkomende therapeutische opleidingen - duurtijd één jaar

 • Basistraining Contextuele hulpverlening door  Magda Heirman en Jean Marie Govaerts
  bij Kern Sint-Niklaas
   
 • Existentiële counceling
  KULeuven door Mia Leysen
   
 • Supervisie, intervisie, coaching
  CCV Antwerpen - Jos Stevens
   
 • Masterclass ervaringsgericht werken
  Focus en Potentieel - Schilde - Lieve Talloen 
 • AASPIR Zwitserland -Geneve
  Bijscholing existentieel psychotherapeut - spirituele begeleiding
   

 

Kortlopende opleidingen:

 • Communicatieopleiding en training (kortlopende training)
 • Opleiding  narratief werken (kortlopende opleiding)
 • Schuld en Schaamte (Educatieve academie)
 • EFT opleiding 
 • Opstellingen (KHLIM)
 • Studiedagen: ....... 

 

Gewezen secretaris van de 'Vereniging van Contextueel Werk'   Vlaanderen Nederland

Mede oprichter Contextuele Actie Vlaanderen vereniging voor contextuele psychotherapeuten.

WERKWIJZE

De werkwijze krijgt vooral gestalte door de combinatie van verschillende methodes, visies en ervaringen.
De systemische therapie en meer in het bijzonder de contextuele therapie en het  ‘Contextuele denken’ zijn onze vertrekbasis.
Zij dienen ook als vertrekbasis voor de psychotherapie.
Aanvullend kan je in de begeleiding elementen terugvinden van gestalttherapie, ervaringsgerichte therapie, gedragstherapie, narratieve therapie en existentiële counseling. (zie de bijkomende opleidingen)
Concreet wil dit zeggen dat we de voorliggende situatie op verschillende manieren kunnen benaderen. We gaan daarbij breder dan de psychotherapie zoals die vandaag gedefinieerd wordt. 

Onze ervaring gekoppeld aan de diepgaande opleidingen trainingen en permanente bijscholingen vormen de sterkte van onze werkwijze.
Deze combinatie zorgt voor een specifieke, eigen en duurzame werkwijze.
Het 'eigenaarschap' van het groeiproces wordt gestimuleerd bij alle betrokkenen.
Dialoog en authenticiteit zijn hierbij kernwoorden.
Er wordt én verbindend én emancipatorisch gewerkt.  

We hechten veel belang aan het feit dat we samen met de cliënt het ritme en de inhoud van het therapeutisch proces  bewaken.
Na een verkennend gesprek wordt er samen een traject op maat gezocht.
We lijnen de hulpvraag af, de manier van werken, de timing.
We hebben het over wat bespreekbaar is, maar bieden tevens de veiligheid aan cliënten waar men ervoor kiest om sommige dingen niet bespreekbaar te stellen.
Geregeld wordt er 'bij'-gestuurd.
We maken samen een handelingsplan op.

Samen denken is bij momenten even belangrijk dan samen spreken.
Bewust ervaren komt soms doorheen de stilte van het moment. Soms beseffen we dat nabijheid die veiligheid schenkt op zich een hulpbron kan zijn cfr. onze eigen huisstijl waarvoor het A-syst logo staat. 

Wij beseffen goed dat wij in het vak niet alles kunnen helen, wèl kunnen we mensen helpen om levenservaringen anders te bekijken, om er anders mee om te gaan.  

In geval van coaching of teambegeleiding wordt op voorhand samen een traject opgezet.

Achterliggend onze werkwijze vallen we in onze begeleiding terug op onze intervisiegroep met huisartsen, onze intervisiegroep met collega's en onze persoonlijke supervisie.
Het gebeurt, indien er toestemming is van de hulpvrager, dat we situaties aan hen voorleggen. 

Elke sessie duurt één uur. Kostprijs € 50 per gesprek. Voor wie een factuur wil +€ 5 administratiekosten.

Ik heb een overeenkomst met CM,  CM betaalt  €10 terug per sessie. 

 

ERVARING

 

Professionele Begeleidingservaring:

Jeugdhuiswerking, KJM: organisatie jeugdwerking, individuele jongerenbegeleiding,

Bijzonder jeugdzorg: Don Bosco De Waai Eeklo:
Observatie oriëntatie  en begeleiding van jongeren en ouders  in probleemsituaties 
Begeleiding, Teambegeleiding en Staflid

Don Bosco centrale diensten, Onderwijs en Bijzondere Jeugdzorg
Staflid
Toegevoegd aan pedagogische begeleiding
Begeleiding pastorale teams 

Broeders van Liefde centrale diensten, Onderwijs, zorg en psychiatrie
Staflid Identiteit
Begeleiding en coaching teams - individuele supervisie teamleden
Begeleiding identiteitsproces van de organisatie
Vorming directies

Voor het agentschap ondernemen:
erkend adviesverlener in de begeleiding van KMO's tot februari 2016

Als zelfstandige in bijberoep:

Van 1 december 2012 
Contextueel systemische therapie
Gezinstherapie en psychotherapie
individuele begeleiding en hulpverlening, 
partnerrelatietherapie,
ouder kind relatietherapie
burn out, depressie, verslaving

*** 8 september 2016 ontvangen toestemming van de minister van volksgezondheid om 'psychotherapie te beoefenen' in het kader van de nieuwe wetgeving die ingaat op 1/09/2016

Teamintervisie, coaching, individuele coaching bedrijfsleiding

Ervaring in taal, beeldtaal, communicatie en media via langdurige persoonlijke engagementen:

AVS regionale televsie vzw,  Avimo vzw, Mens en Media vzw, ACW groep 'Media en Communicatie'

Ervaring en engagement in zingeving en existentiële omgeving

Okra: 'Overkoepelende groep zingeving', IPB, Thomas-KULeuven,

ACTUATEKSTEN & LINKS

ACTUALITEIT:

Januari 2022
De bijscholing Psychotherapie en Spiritualiteit in de universiteit van Neuchatel (Zwitserland) wordt terug opgenomen na schorsing door Covid maatregelen.

Ik werk actief mee aan het overlegplatform psychotherapie. Een groep over alle therapievormen heen, die garant wil staan voor diversiteit en kwaliteit en die in die zin aanstuurt op een wijziging van de wetgeving 'De Block' (2016). Deze wetgeving legt een hypotheek op de kwaliteit en de diversiteit van de beoefening van de psychoptherapie. Ze beschouwt psychotherapie éénzijdig enerzijds als een behandelmethode binnen de geneeskunde en anderzijds als een uitvloeisel van de psychologische wetenschap terwijl nog heel wat andere wetenschappen een rol spelen naast relationele competenties die niet enkel kunnen verworven worden door wetenschap. 

Intussen ben ik bezig aan een studieproject rond problemen met 'meerbegaafdheid' bij volwassenen en de intergenerationele en interrationele elementen van deze problematiek. 

Mei 2021
Beleidswerk rond psychotherapie en geestelijke gezondheidszorg vraag aandacht en tijd. Ik neem contact met de Federale Raad voor de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen en met een ruimere groep collega's.

Februari 2021
Ik volg een 4 daagse webinar bij prof. Bessel Van der Kolk

Januari 2021
Met de collega's uit de intervisiegroep gaan we nu tweemaandelijks naar Nederland om stil te staan bij het eigen werk, om stil te staan bij ons persoonlijk proces, en om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen bij een supervisor. 
 

 

September 2020
In september start het vervolg van de internationale bijscholing en opleiding van AASPIR het Zwitsers opleidingsinstituur waar ik bijscholing volg rond existeniële psychotherapie en spirituele begeleiding.
Ik volg 10 w-ends in Grandchamps tegen Genève. Begin 2021 verdedig ik mijn eindwerk dat rond kwetsbaarheid zal gaan. Heel veel lectuur maar boeiende internationale contacten, en een ander taalgebied: het Frans heeft zo zijn eigen kleur in vergelijking met het Angelsaksische taalgebied dat domineert op vlak van vakliteratuur. 

Januari 2020 een nieuwe Vlaamse vereniging!
Ik neem afscheid als bestuurssecretaris van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Contextueel Werkers om samen met Paul Heynderickx de Contextuele Actie Vlaanderen op te richten. Deze wil een platform bieden aan contextuele psychotherapeuten en counselors in Vlaanderen om inhoudelijk te verdiepen. Ook registreren we in deze organisatie naar analogie van Nederland psychotherapeuten en counselors als kwaliteitslabel.

Utrecht juni 2018 baanbrekend en richtinggevend zonder 'hype'

Bijscholing van Carine en mezelf in Utrecht bij de Amerikaanse dr prof. Bessel Van der Kolk.  Hij levert baanbrekend werk in het neurologisch wetenschappelijk onderzoek waarbij hij bewijst dat de invloed van psychotherapeutishe gesprekken in de hersenen fysiek aantoonbaar is. Pure wetenschap dus. Hij wijst er ook op dat problematisch psycho sociaal functioneren heel dikwijls verwijst naar vroegkinderlijke trauma's in de normaal veiligheid biedende opvoedingsomgeving. Het werk van Van der Kolk is sindsdien voor ons mede richtinggevend.

 

Jan Permentier

contact